درخواست پیش ثبت نام شما با موفقیت دریافت شد. به زودی از طریق ایمیل یا شماره تماس با شما در ارتباط خواهیم بود. توجه: تایید این فرم به معنای نهایی شدن ثبت نام نیست. ثبت نام شما زمانی قطعی می شود که از طرف بخش کلاس ها ایمیل دریافت کنید و پرداخت خود را انجام دهید.

Votre demande de pré-inscription est enregistrée. Notre équipe vous contactera prochainement. Attention : La validation de ce formulaire ne vaut pas confirmation d’inscription. Votre inscription sera validée une fois que vous aurez reçu un mail de confirmation de la part du service des cours, et que vous aurez effectué votre paiement.